Půjčovní řád

Platí od 1.10. 2001

Osobní potápěčská výstroj.

 1. Materiál je možno půjčovat pouze těm členům, kteří mají zaplacený členský příspěvek Hodiny pro půjčování a vracení jsou každý čtvrtek od 17 do 18 hod.
 2. Veřejnosti je možno zapůjčit materiál za smluvní ceny se souhlasem výboru proti složené kauci v plné výši ceny půjčené výstroje.
 3. Materiál se půjčuje zásadně na dobu určitou, nejdéle na jeden měsíc. Nedodržení termínu vrácení u veřejnosti bude penalizováno dvojnásobkem stanovené částky, u členů zastavením možnosti půjčování do odvolání. Zapůjčenou výstroj je zakázáno půjčovat dalším osobám mimo klub (nečlenům klubu).
 4. Věci se vracejí čisté a v bezvadném stavu, případné poškození resp. ztrátu odstraní nebo zaplatí každý vypůjčovatel.
 5. Podpisem na zápůjčním listě každý potvrdí převzetí výstroje a souhlas s těmito podmínkami.
 6. Výstroj pro frekventanty je v ceně kursu, ztrátu hradí dotyčný v plné výši.
 7. Čekatelům na členství v klubu, pokud již mají kvalifikaci P*, může být výstroj zapůjčena zdarma pouze na potápěčské akce s řádným členem.

Velká technika.

Půjčování velké techniky se řídí níže uvedenými podmínkami. Velkou technikou se rozumí:

 • Čluny Zodiak a Orion
 • Lodní motory Tohatsu a Crescent
 • Kompresory Star/el./Honda
 • Fototechnika Sony

Čluny a lodní motory.

 1. Půjčují se jen členům a čekatelům starším 18 let, kteří mají uhrazeny příspěvky. Při několika žádostech na stejný termín rozhodne výbor s přihlédnutím k počtu řádných členů.
 2. Podmínkou zápůjčky je účast minimálně tří členů nebo dvou členů a čekatele. Alespoň jeden musí být držitelem průkazu vůdce malého plavidla kategorie 2.0 a být seznámen s obsluhou člunu (registruje výbor). Zápůjčku a souhlas s podmínkami potvrdí vždy písemně.
 3. Cizí osoby-nečlenové klubu používají člun a motor pouze se souhlasem výboru v přítomnosti člena klubu vždy za úplatu 100 Kč/den. Přímí rod. příslušníci členů používají člun a motor zdarma.
 4. V kombinovaných týmech mají členové vždy přednost v obsazování lodi, volbě cíle a dalšího provozování člunu.Rozhodující slovo na lodi má osoba pověřená výborem.
 5. Náklady na provoz jsou hrazeny z vlastních prostředků, neurčí-li výbor jinak (klubové akce a pod.) Vypůjčovatelé jsou povinni zajistit přesné podmínky provozování člunu a uhradit nutné poplatky a náklady v místě pobytu. Neučiní-li tak, přebírají riziko úhrady až do výše ceny člunu (např.při zabavení).
 6. Vrácení člunu a motoru v bezvadném stavu do skladu pověřené osobě, vyúčtování hospodáři klubu

Kompresory Star el.mot. nebo Honda.

 1. Půjčují se jen členům a čekatelům starším 18 let, kteří mají uhrazeny příspěvky. 
 2. Kompresor Star el.mot.nebo Honda na písemnou žádost dvou členů nebo jednoho člena a jednoho čekatele o členství s potápěčskou kvalifikací minimálně P*.
 3. Alespoň jeden s osvědčením pro obsluhu vysokotlakých kompresorů.
 4. Vrácení kompresoru v bezvadném stavu do skladu pověřené osobě.

Fototechnika Sony ( Digital P1, pouzdro MPK – P1, videolight HVL *, příp. další příslušenství)

 1. Půjčuje se jen členům a čekatelům starším 18 let, kteří mají uhrazeny příspěvky.
 2. Písemná žádost výboru
 3. Zaškolení k obsluze fototechniky ( bude provedeno hromadně pro zájemce z řad členů a registrováno výborem)
 4. Při vracení pověřené osobě musí být plně nabité akumulátory, předvedena bezchybná funkce, případně vodní zkouška pouzdra.
 5. V případě poruchy odstranění v servise Sony na vlastní náklady, v případě ztráty nebo zničeni náhrada v plné výši. 

Výbor klubu Mersores Pragenses